Biz hakda

kompaniýa2

Kompaniýa güýçli tehniki güýje, doly hünär enjamlaryna, ösen tehniki enjamlara we ajaýyp hyzmat hiline eýe.Öndürilen önümleriň daşky görnüşiniň hilini we takyk ululygyny üpjün etmek üçin garaşsyz önümçilik liniýasy bar.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, medeni ýumşak güýjüni güýçlendirip, 20-den gowrak daşky patent, peýdaly model patentleri we oýlap tapyş patentleri üçin ýüz tutdy.

kompaniýanyň tertibi

Şandong Huamei Gurluşyk materiallary kärhanasy, Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerleşýär.Gözleg, işläp taýýarlamak, potolok we diwar bezeg önümlerini satmak bilen birleşdirilen ýöriteleşdirilen kompaniýa.Kompaniýa 2006-njy ýylda esaslandyryldy we 20 ýyla golaý önümçilik taryhy bar.

Kompaniýamyzyň öz eksport hukugy bar.Kompaniýanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 million inedördül metr.Kompaniýanyň önümleriniň 90% -den gowragy Europeewropa, Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji bar.Kompaniýa tarapyndan öndürilen aýna süýümli ses siňdiriji paneller 21-nji asyrda ösen önümçilik tehnologiýasy bilen öndürilýär.

önümimiz

önüm aýratynlyklary

Önümleriň doly aýratynlyklary, owadan görnüşi, gowy ses siňdirilmegi we sesiň peselmegi, ýangyn saklaýjy, çyglylyga garşy we antibakterial aýratynlyklary we owadan görnüşi bar.Lighteňil, hiç wagt üýtgemeýän görnüş, ýönekeý gurluşyk, görüp bolýar, meýilleşdirip bolýar, çüýläp, dolduryp, ýelimläp, gowy mehaniki gaýtadan işlemäge ukyply, erkin ulanyp bolýar, adam bedenine zyýany ýok, döwrebap binagärlik bezegi Ideal material.

önümiň ulanylyşy

Ofis binalarynda, hassahanalarda, leksiýalarda, studiýalarda, teleýaýlymlarda, temmäki zawodlarynda, karaoke barlarynda, uly supermarketlerde, söwda merkezlerinde we ýangyndan goramak we ses siňdiriş talap edilýän ýerlerde giňden ulanylýar.Önümiň hili milli häkimiýetler tarapyndan synagdan geçirildi we köp sanly adaty in engineeringenerçilik programmalary tarapyndan tassyklandy."Hil taýdan gönükdirilen, dogruçyl hyzmat" kompaniýanyň yzygiderli ýörelgesidir.Soňky 20 ýylda "şertnamalary ýerine ýetirýän, gaýtadan karz berýän kärhana", "eksporta gönükdirilen ýyldyz kärhanasy", howpsuz önümçilik üçin ösen önümçilik bölümi, ösen kärhana dolandyryşy bilen sylaglandy.Bölümler we başga-da köp hormatlar.Şandong Huamei Gurluşyk materiallary kärhanasy, jemgyýet bilen elleşmäge taýýardyr!

enjamlarymyz

Kompaniýanyň 6 dürli garaşsyz önümi bar: aýna süýümli ses siňdiriji paneller, PVC gips tagtasy, gips silikat tagtasy, gips liniýasy, keel we ş.m. we özbaşdak öndürilen önüm galyplary we awtomatiki önümçilik liniýa enjamlary kompaniýasynyň "Tengyuan" önümleri ajaýyp tagam içerde we daşary ýurtlarda satylýar we Şandong welaýatynyň meşhur söwda belligi bilen sylaglandy.

enjamlar (7)
enjamlar (1)
enjamlar (2)
enjamlar (3)
enjamlar (4)
enjamlar (5)
enjamlar (6)