Habarlar

 • Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

  Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

  Quietuwaşlyk bolanda hemme zat üýtgeşik bolar Akustiki ýerine ýetiriş, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, pes akustiki pe bilen içerki bezeg materiallary ...
  Koprak oka
 • Ösümlik meýdanyny giňeltmek

  Ösümlik meýdanyny giňeltmek

  B Kompaniýanyň başlygy Hou Bingliniň paýhasly ýolbaşçylygynda kompaniýamyzyň satuw bazary barha giňelýär we aýna süýümli ses siňdiriji önümleriň içerde we daşary ýurtlarda paýy ýokarlanýar.Kompaniýanyň giňelmegi ...
  Koprak oka
 • kompaniýanyň gözlegleri we bakteriýalara garşy täze önümleri öndürmek

  kompaniýanyň gözlegleri we bakteriýalara garşy täze önümleri öndürmek

  Antibakterial näme? Antibakterial himiki ýa-da fiziki usullar bilen bakteriýalary we kömelekleri öz içine alýan mikroorganizmleriň ösmegine, köpelmegine we işjeňligine päsgel bermek prosesi, antibakterial ses siňdiriji tagta näme?Kesgitleme laýyklykda g ...
  Koprak oka
 • Arkaýyn bolanda hemme zat üýtgeşik bolar

  Arkaýyn bolanda hemme zat üýtgeşik bolar

  Sesi eşidilýän energiýa tolkuny people Adamlaryň beden we akyl saglygyna ýaramaz täsir edip biler , Ses siňdiriji materiallar ses tolkunlarynyň şöhlelenmesini azaldyp, atmosferany rahat saklap biler.20 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýamyzda ary bar ...
  Koprak oka
 • Fiberglas akustiki potol panelleri bilen otagyňyzyň akustikasyny güýçlendiriň

  Bir otagda sesiň hilini gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, fiberglas akustiki potolok panellerini gurmagy göz öňünde tutuň.Bu paneller sesi siňdirmek we sesleri azaltmak üçin has amatly we ýakymly akustiki gurşawy döretmek üçin niýetlenendir.Süýümli aýna akustiki potolok paneli ...
  Koprak oka