PVC gips tagtasynyň önümçilik liniýasy

PVC gips potolok önümçiligi, şol sanda laminirlenen gips potolok tagtasy, gips tagtasy kesiji maşyn, gips potolok tagtasy gaplaýyş enjamy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

Giriş

“Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linýi şäherinde ýerleşýär.Dürli gips önümlerini öndürmekde ýöriteleşen kärhana.Kompaniýa 1996-njy ýylda esaslandyryldy we on ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Kompaniýada dürli önümler üçin 6 önümçilik ussahanasy bar: PVC şkaf gips tagtasy önümçilik ussahanasy, kalsiý silikat tagtasy önümçilik ussahanasy, keel önümçilik ussahanasy, gips liniýasynyň ussahanasy, aýna süýümi ses siňdiriji tagtanyň önümçilik ussahanasy we kalsiý silikat tagtanyň galyndy önümçiligi ussahanasy.Häzirki wagtda önümler esasan Eastakyn Gündogarda, Afrikada, Günorta-Gündogar Aziýada we Demirgazyk Europeewropada satylýar.

Kompaniýa dizaýny, heýkeltaraşlygy, galyplary we mehaniki enjamlary birleşdirýän güýçli tehniki güýje eýe.Dürli gips önümlerini we degişli önümçilik tehnikalaryny we enjamlaryny öndürip biler.21-nji asyrda iň ösen enjamlary kabul edýär.

Önümçilik prosesi tamamlandy, önümiň aýratynlyklary doly, daşky görnüşi owadan, ýeňil agramy güýçli, sesiň siňdirilmegi, zarba garşylygy, ýangyna garşylygy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, hiç wagt öçmeýär. , hiç haçan görnüşini üýtgetmeýär we ş.m. Gurluşyk wagtynda ony görüp, meýilleşdirip we çüýläp bolýar., Adam bedenine zyýansyz, ýasap biler, ýapyşyp biler, ulanyp biler, halkara binalary tarapyndan synag edilen we subut edilen ofis binalarynda, ofislerde, uly supermarketlerde, söwda merkezlerinde we ş.m. giňden ulanylýan häzirki zaman binanyň bezegi üçin ideal materialdyr. adaty in engineeringenerçilik programmalarynyň köpüsi, önümiň hili Halkara birinji derejeli derejä ýetiň.
Müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak we kompaniýanyň ösüş ugruny giňeltmek üçin kompaniýa 2009-njy ýylda 1 inerener, 11 uniwersitet hünär dolandyryşy we gözleg we ösüş zehinleri, zehinleri toplamak we gips önümleri we enjamlary gözleg we ösüş merkezini döretdi. berk binýat goýmak.Kalsiý silikat tagtasyny ýasamak üçin mikser, awtomatiki pvc şkaf gaplaýyş enjamy, iki taraplaýyn şkaf, şkaf --- tagtanyň awtomatiki önümçilik liniýasy we ş.m. önümçiligiň boşlugyny doldurmak, bazaryň islegini kanagatlandyrmak we satmak ýaly 8 önüm öndürildi ýurtda we daşary ýurtlarda.Müşderiler biragyzdan öwgüli sözler aýtdylar.

"Hakykaty gözlemek we pragmatiki, öňdebaryjy we başarnykly bolmak" kompaniýamyzyň yzygiderli maksady.“Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd.” jemgyýetiň ähli gatlaklary bilen bilelikde ösüş gazanmaga taýýardyr.

Önümiň ady: Iki taraplaýyn laminirlenen maşyn
Enjamlary ulanmak:Bu enjam PVC gips potoloklary üçin awtomatiki öň we yzky surata düşüriji maşyn.Galyňlygy 6.0-16mm bolan dürli spesifikasiýa plitalaryny öndürip biler.Film tekiz, berk we ýelimi açmak aňsat däl.ulanmak aňsat we ýokary hasyl.

s4

Enjamyň parametrleri

Haryt

Maglumatlar

Önümçilik kuwwaty

Takmynan 500 sany kompýuter tagtasynyň birligi

elektrik üpjünçiligi

380V

Kuwwat sarp etmek

3.0KW / sag

Işçileriň sany

6-7 halk

ululygy

7.0x1.8x1.6M

Agram

1000KG

Öndürip boljak list galyňlygynyň diapazony

0.6-16mm


  • Öňki:
  • Indiki: