Gips korniş önümçiligi

Amal akymy

Awtomatiki galyndylary arassalamak - awtomatiki galyndy - awtomatiki iýmitlendiriş gabygy - yrgyldy - awtomatiki sapak - awtomatiki asma tor - galyndy emele getirmek - galyp - awtomatiki gaýdyp gelmek we önümçilik zerurlyklaryny diňe 7 adam kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

Giriş

1.Tehnologiýa kämildir.Biz ökde tehniki tejribä eýe bolan gips enjamlaryny öndürýän enjamlar we kagyz gips liniýa önümçilik enjamlary.
2. Awtomatlaşdyrmagyň derejesi ýokary we elektron dolandyryş ýaly awtomatiki dolandyryş ulgamy ýokary çykdajyly we gowy täsir edýär.Önümçilikde enjam operatorlary az we önümçilik zerurlyklaryny diňe 7 adam kanagatlandyryp biler.
3. Enjamlary saýlamak materiallarynyň materialy, belligi we galyňlygy hemmesi milli standart ülňüler we garnituralaryň saýlama standart garnituralary içerki meşhur marka aksessuarlaryndan saýlanýar.
4. Satuwdan soň hyzmat ediş toparymyz bar we berk gorag üpjün edýäris.
5. Doly awtomatiki gips çyzgy enjamlaryny 7 adam dolandyryp biler.

Düşündiriş

Enjamyň ady Gips blok önümçilik liniýasy Görnüşi Awtomat Model XTJ-2460
Bütin maşynyň agramy Işlemek we özleşdirmek Hawa fiziki ölçeg 48m × 4.2m
Geçiriş tizligi 25 m / min
(Gury ylga)
Gurlan kuwwat 30 KWt Maşynyň reňki Ak we gyzyl garyndy
Geçiriş görnüşi Guşak sürüjisi, zynjyrly hereketlendiriji we mehaniki elektrik Tolkun ýygylygy 4000 gezek galyplaýyş sikli 10min

Suratlar

sd
asd
sd
asd

Nusgalar hakda

1. Mugt nusgalar üçin nädip ýüz tutmaly?
l elementiň (saýladyňyz) pes bahasy bolan aksiýa bar bolsa, synag üçin size iberip bileris, ýöne synaglardan soň teswirleriňiz gerek.

2. Ilkinji sargytdan soň nusgalaryň hemmesini yzyna alyp bilerinmi?
Hawa.Tölän wagtyňyz, ilkinji sargytlaryňyzyň umumy mukdaryndan töleg aýrylyp bilner.

3. Nusgalaryň zarýady barada näme aýdyp bilersiňiz?
l elementiň (saýladyňyz) özi aksiýa ýa-da has ýokary gymmaty ýok bolsa, adatça tölegini iki esse köpeldýär.

4. Nusgalary nädip ibermeli?
Iki wariant aldyňyz:
(1) Jikme-jik salgyňyzy, telefon belgiňizi, iberijini we islendik aç-açan hasabyňyzy bize habar berip bilersiňiz.
(2) FedEx bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň VIP bolany üçin gowy arzanladyş bar.Size ýüküňize baha bermäge rugsat bereris we nusgalar ýük bahasyny alanymyzdan soň gowşurylar.


  • Öňki:
  • Indiki: