süýümli aýna akustiki potolok Gizlin gyrasy

Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ses tolkunynyň belli bir gurşawdan geçmegi ýa-da belli bir gurşawyň üstüne atylmagy, ses energiýasynyň peselmegi we beýleki energiýa öwrülmegi ses siňdirişi diýilýär.Aýna süýümi çalşyp bolmajak ses siňdirişi we ýylylyk izolýasiýa häsiýetleri bilen ajaýyp emeli organiki däl süýümdir.Aýna süýümli ses siňdiriji tagta otagdaky sesleri gaty gowy siňdirip biler we otagdaky iň oňat öwrülişik effektini, ýagny otagda iň gowy dil kesgitlemesini gazanyp biler.Has köp akustiki dizaýnerler üçin ileri tutulýan ýapyk potolok materialyna öwrüldi

“Shandong Huamei Building Materials Co.ajaýyp görnüşi we amatly gurluşygy. Bir söz bilen aýdylanda, her dürli jemgyýetçilik binalarynyň potolok bezegi üçin amatly.Giňişleýin akustiki bilimler we ýazgy studiýalaryny, aýdym-saz otaglaryny, öý studiýalaryny we başgalary gurmak we dizaýn etmek boýunça köp ýyllyk tejribe bilen, gurnama toparymyz akustiki diwar panelleriňizi we akustiki bulutlary gurmagyň iň ýokary standartlara we hiline laýyk gelmegini üpjün eder.

Aceüz

sdf3102112_ 副本

Esasy häsiýet

1675308390463

Tehniki senesi

Esasy material

Torrefaksiýa ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüňi birleşdirdi

Aceüz

Bezeg süýümli aýna dokumasy bilen örtülen ýörite boýag

Dizaýn

Talap edilişi ýaly ak pürküji / ak boýag / gara pürküji / reňkli

NRC

SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)

Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen 0.9-1.0 (GB / T20247-2006 / ISO354: 2003)

Oda çydamly

SGS tarapyndan synag edilen A synpy (EN13501-1: 2007 + A1: 2009)

Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen A synpy (GB8624-2012)

Malylylyk çydamly

≥0.4 (m2.k) / W.

Çyglylyk

40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,

siňdirmek ýa-da aýyrmak

Çyglylyk

≤1%

Daşky gurşawa täsiri

Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar

Şahadatnama

SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE

Adaty ululyk

600x600 / 600x1200mm, sargyt etmek üçin beýleki ululyk.

Ini ≤1200mm, Uzynlygy 2700mm

Dykyzlygy

100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner

HOWPSUZlyk

Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi

226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0

226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Gurnama diagrammasy

1675306308791

Capacityük kuwwaty

SIZE (MM) PIKIR (MM) GAPLAMAK (PCS / CTN) Oükleme häsiýeti (PCS / CTN / SQM)
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm 6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 5mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm 5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm 3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm 3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

Beýleki ýörite ululyklary düzüp bolýar

Arza

Kitaphana

Kitaphana

sport zaly

GYM

Ofis

Ofis

res

RESTORAN

Özbaşdaklaşdyrma

Aboveokardaky süýümli aýna akustiki potolok / paneller, “Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd” müşderilere ýetirýän adaty görnüşleridir. Müşderi belli bir ululygy, galyňlygy, reňki, görnüşi we dykyzlygy boýunça “Fiberglass” ses geçirmeýän paneli islese. müşderiniň satyn alşyna görä akustiki potolok plitalaryny öndürip biler, dürli ýurtlardan gelen müşderilere aýratyn hyzmat hödürläp biler.

Biziň artykmaçlyklarymyz

● Biz 20 ýyldan gowrak önümçilik we satuw tejribesi bolan, ýokary hilli we arzan bahaly zawod.
● Biziň çig mal önümçiligimiz bar, hiline we bahasyna gowy gözegçilik edip bileris.
● Bizde professional önüm gözleg we ösüş topary, satuw topary, gurnama topary we satuwdan soňky topary bar.
Professional Professional önüm hasabatlaryny we şahadatnamalaryny berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: