Akustiki bulut potolok panelleri - Kwadrat we gönüburçluk

Asma potolok bejergisi ofis akustikasy üçin möhümdir.Ofis bilen baglanyşykly birnäçe ses meselesi bilen nähili baglanyşýandyklaryny we asylan potolok bejergisiniň nähili kömek edip biljekdigini ara alyp maslahatlaşarys.Bu makala ofis programmalaryna gönükdirilen bolsa, bu ýörelgeleriň köpüsiniň mekdep synp otaglaryna, täjirçilik ýerlerine we ýaşaýyş jaý programmalaryna hem ulanylyp bilinjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Akustiki bulut potolok panelleri, adaty ofisde görjek iň köp görülýän ýerleriň biridir.Damja potoloklary, esasy, gurluş potolokyň aşagynda oturdylan ikinji derejeli potolokdyr.Olara käwagt asma potoloklar, ýalan potoloklar we ada potoloklary hem diýilýär.

Akustiki potolok bulutlarynyň esasy çig maly aýna ýüňdir.Aýna ýüň, emeli organiki däl süýümiň bir görnüşi bolan aýna süýüminiň bir kategoriýasyna degişlidir.Esasy çig mal hökmünde kwars gumy, hek daşy we dolomit ýaly tebigy magdanlar ulanylýar, gazlandyrylan kül we boraks ýaly käbir himiki çig mal aýna birleşdirilýär.Ereýän ýagdaýynda, flokulent inçe süýümleri emele getirmek üçin daşarky güýç bilen üflenýär.Süýümler we süýümler üç ölçegli kesişýär we biri-birine bagly bolup, köp ownuk boşluklary görkezýär.Bu boşlugy gözenek hökmünde kabul edip bolar we gowy ses siňdiriş aýratynlyklary bolan adaty gözenekli ses siňdiriji materialdyr.Otagda köp ses energiýasyny siňdirip bilýän, tersine wagtyny azaldyp we içerdäki sesleri azaldyp bilýän diwar tagtasyna, potolok, kosmos ses sorujy we ş.m. ýasalyp bilner.

Esasy häsiýet

1675308390463

Fire Ajaýyp oda çydamly (A1)
Sound Ajaýyp ses izolýasiýasy (≥0.85)
◆ ighteňil agram we sarkma, sarsdyryjy ýa-da zaýalanýan ýok
◆ Greenaşyl ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallary

1675308390463

Dizaýn dizaýny

ýüzi

Tehniki senesi

Esasy material Torrefaksiýa ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüňi birleşdirdi
Aceüz Bezeg süýümli aýna dokumasy bilen örtülen ýörite boýag
Dizaýn Ak tekizlik / ak nokat / gara tekizlik ýa-da başga reňkler
NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)
Oda çydamly SGS tarapyndan synag edilen A synpy (EN13501-1: 2007 + A1: 2009)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk 1200x600mm / 1200x1200mm / 1200x2400mm we ş.m.
Galyňlyk 30mm / 40mm / 50mm we ş.m.
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Gurnama

img

Arza

asd02152403

Kitaphana

d

Maslahat otagy

fdf2164507

Aeroport

asd02152410

Sport zaly

sda2152319

Ofis


  • Öňki:
  • Indiki: