Süýümli aýna akustiki potolok

 • süýümli aýna akustiki potolok açyk gizlin gyrasy

  süýümli aýna akustiki potolok açyk gizlin gyrasy

  Içerki daşky gurşawyň hili (IEQ) birnäçe möhüm faktorlardan durýar: howa, ses, ýagtylyk, temperatura we başgalar. Ömrümiziň takmynan 90% -ini içerde geçirýäris. Hünärmenler sagdyn howanyň, täsirli akustikanyň, ýeterlik yşyklandyryşyň bardygyna göz ýetirmeli we ýylylyk rahatlygy, ýaşaýan, işleýän, öwrenýän, bejerýän we oýnaýan ýerlerimizde saglyk we abadançylyk üçin möhümdir.

 • süýümli aýna akustiki potolok Gizlin gyrasy

  süýümli aýna akustiki potolok Gizlin gyrasy

  Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.

 • süýümli aýna akustiki potolok Tegular egde

  süýümli aýna akustiki potolok Tegular egde

  Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, dogry ýer tapdyňyz.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

  Önümlerimiz Fiberglas akustiki potolok paneli ajaýyp oda çydamly (Oda baha berlen A1) we ajaýyp ses izolýasiýasyna (NRC> 0.9) eýe .Bu radio stansiýalary, teleýaýlym studiýalary, studiýalar, mekdepler, sport zallary, teatrlar, kitaphanalar, medeni merkezler üçin amatly , zallar, köp funksiýaly zallar, konferensiýa otaglary we konsert zallary we ses siňdiriş hiline has ýokary talaplar zerur bolan beýleki ýerler.

 • süýümli aýna akustiki potolok Kwadrat gyrasy

  süýümli aýna akustiki potolok Kwadrat gyrasy

  Süýümli aýna potoloklar süýümli aýna we degişli mukdarda baglaýjy çyglylyga garşy serişde we konserwant bilen birleşdirilip, soň bolsa guradyş we gaýtadan işlemek arkaly emele gelýär we ahyrynda potolok bezeg materialynyň täze görnüşine öwrülýär.

 • süýümli aýna akustiki potolok Bevel gyrasy

  süýümli aýna akustiki potolok Bevel gyrasy

  “HUAMEI” önümleri– Fiberglas akustiki potolok we paneli dünýäde barha meşhurlanýar, iň oňat akustiki effektlere we ýangyna garşy täsirlere laýyk gelmek üçin bezeg üçin ilkinji seçimdir. Önümiň ot we ses siňdiriş täsiri bar.