Süýümli aýna dokumasy Mat-HM reňk

HM Reňkli - Süýümli aýna dokumamyzda owadan reňkler boýalýar

Fiberglas dokumamyz dürli dizaýnlary döredip biler, iň köp satylan we iň meşhur dizaýn HM000A, yzygiderli dykyzlygy 210g / m2, elbetde 100g / m2-300g / m2 dykyzlygy hem bar, meselem 120g / m2, 150g / m2, 180g / m2 we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

s

Colorshli reňkleri RAL we Pantone reňk kartasyna görä boýap bolýar
Ak reňkli dizaýnlar: HM600, HM700, HM800, HM700 we HM800 ajaýyp akustiki ýerine ýetirijiligi bilen, olaryň howa geçirijiligi 800mm / s alyp biler.
Reňkli dizaýn aýna süýüm dokumasy üçin, kinematiki potolok plitalarynyň üstki bezeginde giňden ulanylýan gara reňk.
Beýleki reňkleri RAL we Pantone reňk kartasyna görä boýap bolýar.

s

s

sd
sd

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

2. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutýarys.

3. productsurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

4. Satuwdan soň hyzmat
1% sargyt mukdaryny, hatda önümçilik wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdireris.

(kyn dolandyryş sebäbi / güýç ýeňip bolmaýar)
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.

8: 30-17: 30 minutyň içinde jogap alyň;Ofisde däl wagtymyz 2 sagadyň dowamynda size gaýdyp geleris;Leepatmak wagty tygşytlaýar

Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!

5. ippingük daşamak
EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
Ippingük daşaýjy agentimiz ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.


  • Öňki:
  • Indiki: