Akustiki diwar paneli

 • Çal reňkli süýümli akustiki diwar paneli

  Çal reňkli süýümli akustiki diwar paneli

  Torrefaction goşulan ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüň tarapyndan öndürilýär
  Aňsat gurnamak we aýyrmak aňsat.

 • Mata diwar paneli

  Mata diwar paneli

  Akustiki paneller, eho we reverberasiýa daş-töwerekdäki sesleri döredýän giňişlikler üçin iň meşhur çözgüt, eşitmek kyn.Sesi siňdirip, akustiki paneller ses şöhlelerini minimuma eltýär we gürleýiş düşnükli we gaty ses peselýän has amatly akustiki gurşaw döredýär.

  Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, dogry ýer tapdyňyz.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

 • Bevel Fiberglass akustiki diwar paneli

  Bevel Fiberglass akustiki diwar paneli

  Akustiki paneller, eho we reverberasiýa daş-töwerekdäki sesleri döredýän giňişlikler üçin iň meşhur çözgüt, eşitmek kyn.Sesi siňdirip, akustiki paneller ses şöhlelerini minimuma eltýär we gürleýiş düşnükli we gaty ses peselýän has amatly akustiki gurşaw döredýär.

 • Süýümli aýna akustiki diwar paneli

  Süýümli aýna akustiki diwar paneli

  Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

  Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.

 • Süýümli aýna akustiki diwar paneli

  Süýümli aýna akustiki diwar paneli

  Akustiki paneller, eho we reverberasiýa daş-töwerekdäki sesleri döredýän giňişlikler üçin iň meşhur çözgüt, eşitmek kyn.Sesi siňdirip, akustiki paneller ses şöhlelerini minimuma eltýär we gürleýiş düşnükli we gaty ses peselýän has amatly akustiki gurşaw döredýär.

 • Kwadrat gyrasy

  Kwadrat gyrasy

  Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

  Quietuwaşlyk bolanda hemme zat üýtgeşik bolar

  Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.