Çal reňkli süýümli akustiki diwar paneli

Torrefaction goşulan ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüň tarapyndan öndürilýär
Aňsat gurnamak we aýyrmak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Kwadrat gyrasy we kesilen gyrasy edip biler
Ajaýyp ýangyna garşy
Ajaýyp ses izolýasiýasy
Weighteňil agram we hiç haçan egilmez

Arza

Akustiki diwar paneli myhmanhana naharhanasynda ulanylyp bilner
Kinoda akustiki diwar paneli ulanylyp bilner
Duşuşyk otagynda akustiki diwar paneli ulanylyp bilner
Ofisde akustiki diwar paneli ulanylyp bilner
Akustiki diwar paneli köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar
Dürli görnüş we inçejiklik isleg bilen edip biler

Adaty ululyk

SIZE (MM) PIKIR Gaplamak Oüklemek häsiýeti
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm 6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 15mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm 5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm 3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm 3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

Tehniki maglumatlar

IRANGY- DURNUŞ KLAS SGS tarapyndan synag
NRC 0.8-0.9 SGS tarapyndan synag edildi
Adaty dykyzlygy 100kgs / M3
Specialörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
Çyglylyk derejesi ≦ 1%
Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / w
Ojakdan goraýan bezeg mata

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?
Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy ýa-da amatly bolan islendik gyssagly söhbetdeşlik gurallary bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?
MOQ-ymyz 1 karton

7. Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
Hawa, 3-5 ýyllyk çäkli kepillik berýäris.

Hyzmat kepilligimiz

Satuwdan soň hyzmat
1% sargyt mukdaryny, hatda önümçilik wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdireris.

(kyn dolandyryş sebäbi / güýç ýeňip bolmaýar)
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.

8: 30-17: 30 minutyň içinde jogap alyň;Ofisde däl wagtymyz 2 sagadyň dowamynda size gaýdyp geleris;Leepatmak wagty tygşytlaýar

Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki: