asylan akustiki potol panelleri

 • Akustiki bulut potolok panelleri - Tegelek

  Akustiki bulut potolok panelleri - Tegelek

  Huamei-iň akustiki bulutlary, islendik giňişlikde tersligi azaltmak we düşnükliligi ýokarlandyrmak üçin ýakymly we özüne çekiji görnüşdir.Teklip edilýän özboluşly şekilleriň we ululyklaryň diapazony arhitektorlara, dizaýnerlere we gurnaýjylara müşderilere batyrgaý, ýöne binagärlik taýdan ýakymly döredijilik çözgütleri hödürlemek üçin gapy açýar.

 • Akustiki bulut potolok panelleri - Kwadrat we gönüburçluk

  Akustiki bulut potolok panelleri - Kwadrat we gönüburçluk

  Asma potolok bejergisi ofis akustikasy üçin möhümdir.Ofis bilen baglanyşykly birnäçe ses meselesi bilen nähili baglanyşýandyklaryny we asylan potolok bejergisiniň nähili kömek edip biljekdigini ara alyp maslahatlaşarys.Bu makala ofis programmalaryna gönükdirilen bolsa, bu ýörelgeleriň köpüsiniň mekdep synp otaglaryna, täjirçilik ýerlerine we ýaşaýyş jaý programmalaryna hem ulanylyp bilinjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Akustiki bulut potolok panelleri - Altyburçlyk

  Akustiki bulut potolok panelleri - Altyburçlyk

  Birnäçe adamyň aýratyn ýa-da toparlaýyn çäreleri ýerine ýetirýän şertlerinde has täsirli iş ýa-da okuw üçin dogry akustiki rahatlygy üpjün etmek zerurdyr.Köp gözlegler, akustiki rahatlyk ülňülerine laýyk gelýän sazlaşykly gurşawyň diňlemegi, öwretmegi we öwrenmegi gowulaşdyrmak we hatda müşderileriň wepalylygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda stressi azaltmaga kömek edýändigini görkezdi.

 • Akustiki bulut potolok panelleri - üçburçluk

  Akustiki bulut potolok panelleri - üçburçluk

  Lightagtylygy şöhlelendirmek we dargatmak üçin akustiki potolok bulut paneli hem örän möhümdir.Islendik obýektde ýa-da otagyň üstünde ajaýyp şöhlelenmä sebäp bolmaly däldir.Highokary şöhlelendiriji we ortaça ýaýradylan ýagtylyk netijeliligi bilen potolok gurmak, yşyklandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

 • NRC 0.9 akustiki potoloklaryň ajaýyp ses siňdirişi we ýangyn öndürijiligi bar

  NRC 0.9 akustiki potoloklaryň ajaýyp ses siňdirişi we ýangyn öndürijiligi bar

  Akustiki päsgelçilik goşmaça ses dolandyryşy we özüne çekiji görnüşi möhüm bolan has talap edilýän gurnamalar üçin niýetlenendir.