Daşdan ýasalan üçek

 • üçek inedördül gyrasy

  üçek inedördül gyrasy

  Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, diňe biziň bilen habarlaşyň.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

 • gaýa potolok tegular egde

  gaýa potolok tegular egde

  “Rockwool” potoloky ýüň we degişli mukdarda baglaýjy çyglylyga garşy serişde we konserwant bilen birleşdirilip, soňra guradylyşy gaýtadan işlemek we ahyrky bezeg materiallarynyň täze görnüşine öwrülmek arkaly emele gelýär.

 • daşdan ýasalan potolok

  daşdan ýasalan potolok

  Hemme zat akustika.Ses maslahaty akustika hünärmeni

  Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeýän bolsaňyz, öýlerden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

 • daşdan ýasalan potolok açyk gizlin gyrasy

  daşdan ýasalan potolok açyk gizlin gyrasy

  Daşdan ýasalan potolok açyk potolok gurnama usuly esbaplary gizledi, potolony has owadan we owadan görkezýär, NRC (Sesi azaltmak koeffisiýenti) 0.9-dan ýokary. Olar ses talaplary has az ýerlerde giňden ulanylýar.

  Iň oňat akustiki örtügi, gabat gelýän reňk dizaýnlaryny we dokumalaryny üpjün etmek üçin önümler bilen giňişligiňizi üns bilen taýýarlarys.Şeýle hem, özüňiz gurmak kararyna gelseňiz we maslahatdan gurnama çenli ähli prosesi başdan geçirseňiz, size aňsat görkezmeleri goşarys.

 • daşdan ýasalan potolok gyrasy

  daşdan ýasalan potolok gyrasy

  Daşdan ýasalan diwar paneli we potoloklar otuň we sesiň siňdirilmegine täsir edýär.Kino teatrlarynda, aýdym-saz otaglarynda, hassahanalarda, mekdeplerde, gözleg institutlarynda we ses talaplary has az bolan ýerlerde giňden ulanylýar.