Maşyn

 • GRG süýümli aýna berkidilen gips potolok

  GRG süýümli aýna berkidilen gips potolok

  1. Işjeň GRG gips potolokasy ýokary derejede awtomatlaşdyryşa, ýönekeý enjamlaryň işleýşine eýe, diňe dogry işlemek tälimini almaly;

  işlemek, zähmeti tygşytlamak, zähmet çykdajylaryny azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

  2. Önümçilik meýdançasy howpsuz we desgalar doly bolsa, önümçilik meýdançasynyň çägi ýok

  işlemek üçin suw we elektrik bilen.

  3. Hususy gaýtadan işlemek, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner, diňe ululygyny üpjün etmeli

  önüm.Önümiň hilini kepillendiriň, galyndylardan gaça duruň we önümi gaýtadan işlemegiň täsirini has gowulaşdyryň.

  4. Önümçilik materiallarynyň düzümi ýönekeý we sebitleýin çäklendirmeler ýok.

 • PVC gips tagtasynyň önümçilik liniýasy

  PVC gips tagtasynyň önümçilik liniýasy

  PVC gips potolok önümçiligi, şol sanda laminirlenen gips potolok tagtasy, gips tagtasy kesiji maşyn, gips potolok tagtasy gaplaýyş enjamy we ş.m.

 • Süýümli aýna üçek tagtanyň gyrasy kesiji maşyn

  Süýümli aýna üçek tagtanyň gyrasy kesiji maşyn

  1. Süýümli aýna gyrasy kesiji maşyn tagtanyň gyralaryny we burçlaryny kesmek üçin ulanylýar we olary dürli kesiş gurallary bilen çalyşýar.Süýümli aýna tagtanyň gyralary we burçlary dürli gyralara we burçlara gaýtadan işlenip bilner, meselem, tegelek gyrasy, gizlenýän gyrasy we ş.m.

  2. Işläp bolýan tagtanyň ululygy (590-610mmx590-610mm).

  3. Taýýar burçlar tekiz we owadan, gödek gyralary ýok.

  4. 99,8% takyklyk.

 • Speedokary tizlikli dispersiýa mikser

  Speedokary tizlikli dispersiýa mikser

  Giriş 1. Garyşdyrylanda we dargadylanda howanyň siňdirilmegi gaty az bolýar we garyşyk we garyşyk täsirleri gowy.Orta ýa-da ýokary tizlikli garyşyk bilen, dispersiýa maddanyň çalt ermegine we bölejikleriň kiçelmegine sebäp bolup biler.Asylan bölejikleri ýasamak üçin gaty inçe gaty bölejikler suwuklyga goşulýar.Asylan bölejikleriň aýratynlyklary, agyrlyk güýjüne we çökgünlige sezewar bolmazlygydyr.2. Gaty bölejigiň üstü w ...
 • Süýümli aýna tagtanyň takyk kesiş enjamy

  Süýümli aýna tagtanyň takyk kesiş enjamy

  Süýümli aýna tagtanyň takyk kesiş maşyny ikinji gezek kesmek üçin ulanylýar, boş kesiş enjamy tarapyndan dolandyrylan tagtada kesiş amalyny ýerine ýetirilýär, kesgitlenen ululyga görä kesip bolýar.Kesilen plastinkanyň uzynlygynyň we ininiň ýalňyşlygy + -0.1mm aralygynda.

 • Süýümli aýna reňkli maşyn

  Süýümli aýna reňkli maşyn

  1. Süýümli aýna reňkli reňkleýji maşyn, aýna süýümli matanyň ýüzüne sepmek üçin ulanylyp bilner.Aýna süýümli matanyň dürli reňkleri talaplara görä sepilip bilner.
  2. Tutuş prosesde awtomatiki pürkmek we awtomatiki sarmak.
  3. Guradyjy liniýa bilen, sepilenden soň awtomatiki guratmak. Üstünlikleri: ýönekeý operasiýa okuwy nobatçy bolup bilýän bolsa, zähmeti tygşytlamak, zähmet çykdajylaryny azaltmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý enjamlar bilen işlemek.

 • Süýümli aýna potolok tagtasy gyzgyn basyş enjamy

  Süýümli aýna potolok tagtasy gyzgyn basyş enjamy

  1. Süýümli aýna potolok plitalary gyzgyn basyş maşyny, aýna süýümli pagtany islege görä dürli galyňlygyň we dykyzlygyň substratyna çykarmak üçin ýokary basyş we ýokary temperatura ulanylýar.

  2. Şeýle hem gönüden-göni tolkun görnüşini basmak üçin galyndylaryň dürli görnüşini ulanyp bilersiňiz we ş.m.

  3. Wagt we temperatura, ýokary awtomatlaşdyryş derejesine gözegçilik edip biler.

 • Süýümli aýna ýelmeýän maşyn

  Süýümli aýna ýelmeýän maşyn

  Süýümli aýna ýelmeşýän maşyn, esasan ýelimiň ýüzüne awtomatiki we deň derejede pürkmek üçin ulanylýar.

 • Gips korniş önümçiligi

  Gips korniş önümçiligi

  Amal akymy

  Awtomatiki galyndylary arassalamak - awtomatiki galyndy - awtomatiki iýmitlendiriş gabygy - yrgyldy - awtomatiki sapak - awtomatiki asma tor - galyndy emele getirmek - galyp - awtomatiki gaýdyp gelmek we önümçilik zerurlyklaryny diňe 7 adam kanagatlandyryp biler.

 • Süýümli aýna kesiji maşyn

  Süýümli aýna kesiji maşyn

  1.Bu süýümli aýna matany kesmek üçin ulanylýan süýümli aýna matany kesmek.
  2. Tizligi erkin sazlap bolýar.
  3. Kesilen ululygy islege görä sazlap bolýar.