GRG süýümli aýna berkidilen gips potolok

1. Işjeň GRG gips potolokasy ýokary derejede awtomatlaşdyryşa, ýönekeý enjamlaryň işleýşine eýe, diňe dogry işlemek tälimini almaly;

işlemek, zähmeti tygşytlamak, zähmet çykdajylaryny azaltmak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak.

2. Önümçilik meýdançasy howpsuz we desgalar doly bolsa, önümçilik meýdançasynyň çägi ýok

işlemek üçin suw we elektrik bilen.

3. Hususy gaýtadan işlemek, müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner, diňe ululygyny üpjün etmeli

önüm.Önümiň hilini kepillendiriň, galyndylardan gaça duruň we önümi gaýtadan işlemegiň täsirini has gowulaşdyryň.

4. Önümçilik materiallarynyň düzümi ýönekeý we sebitleýin çäklendirmeler ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

Düşündiriş

Çig materiallar: gips tozy + goşundylar + aýna süýümli sim
Ulanylan enjamlar: enjam
Funksiýa: Çig malyň hemmesini proporsional tertipde gabat getirmek
önümçilik prosesi
Pulping
Ulanylan enjamlar: pulper, ammar, mikser
Funksiýa: Gabat gelýän ingredientleri emeli bilen gaýtadan işlemek we garyşdyrmak
usullary we mehaniki usullary
Ulgam tagtasy
Ulanylan enjamlar: tabak ýasaýjy maşyn
Funksiýa: Gurallary ulanyp önümi gysmak
De-galyp
Ulanylan enjamlar: galyplaýjy maşyn
Funksiýa: Tabak ýasaýan önümleri galyndydan aýryň.Önümleriň tapgyryny ýygnamagyň üç usuly bar.1. El bilen palletizasiýa.Has ýeňil zatlar.

Forklift bilen paletizasiýa.Ammarda has köp ulanylýar.
Kran palletizasiýa.Önümçilik liniýalary we agyr zatlar köplenç ulanylýar.

Highokary kristal gips barada umumy syn
potolok önümçilik enjamlary
No.ok. Ady Jikme-jiklikler bellikleri
1 Jemi güýji
enjamlar
40 KW
2 Enjamlaryň ululygy 70 × 1,6 × 2.1 (m) Uzynlygy x ini x beýik
3 Galyp ululygy 680 × 680 × 20 (mm) Galyp reňk we içki diametri
müşderä görä düzülen
talaplary
4 Galyplaryň sany 200 sany
5 Enjamlaryň çykyşy 500-700 HK Sagatda çykyş
6 Zähmet 4-5 adam
7 Saýtyň talaplary 80 × 4 (m) Uzynlygy x ini
8 Silos saklaň
kuwwaty
60m³ × 2
9 Saklaýyş binasynyň sahypasy 200 ㎡
10 Guradyjy rafyň ululygy 6 × 1 × (2.1-1.9) (m) Uzynlygy x ini x beýik
11 The
guradyjy tagta gurluşly
(islege bagly zatlar)
Burç demir, asbest kafel, berkidilen sütün, rezin pad, berkidilen sütün rezin ýeň 4 # galyňlyk diwar burçy demir-11
bölekler, asbest kafel-9 bölek;rezin pad-48m, Güýçlendirilen sütün -504, berkidildi
sütün rezin ýeň -504
12 Gerekli guradyjy gaplaryň sany (goşmaça zatlar) 200 HK Guradyjy gaplaryň mukdary
bir enjam we bir guratmak üçin
Döwür
13 Guramagyň zerur ýeri (islege bagly zatlar) 4500 ㎡ Talap edilýän ýer
Guramak (goşmaça zatlar)
14 Talap edilýän ýer
Guramak (goşmaça zatlar)
15-20 gün

Suratlar

grg gips potolok (4)
grg gips potolok (1)
grg gips potolok (2)
grg gips potolok (3)

  • Öňki:
  • Indiki: