kompaniýanyň gözlegleri we bakteriýalara garşy täze önümleri öndürmek

Antibakterial näme?
Antibakterial, himiki ýa-da fiziki usullar bilen bakteriýalary we kömelekleri goşmak bilen mikroorganizmleriň ösmegine, köpelmegine we işjeňligine päsgel bermek prosesi

Antibakterial ses siňdiriji tagta näme?
T / CIAA101-2021 antibakterial tehniki terminleriň beren kesgitlemesine görä, antibakterial ses siňdiriji tagta bakteriýalaryň ösmegine, köpelmegine ýa-da hereketsizligine öldürmek ýa-da päsgel bermek üçin uzak wagtlap işleýän kümüş ion antibakterial tehnologiýasynyň ulanylmagyny aňladýar.

Kümüş ion antibakterial tehnologiýasy näme?
Kümüş ion antibakterial tehnologiýasy, bakteriýalaryň ösmeginden yzygiderli önüm goragyny üpjün etmek üçin ses siňdiriji materiallar ýaly önümlerde ulanylýan kümüş esasly işjeň maddadyr.
Pandemiýadan soňky döwürde saglyk jemgyýetçiligiň üns merkezinde bolmagyny dowam etdirýär.Epidemiýanyň gaýtalanmagy we epidemiýa döwründe uzak möhletli sagdyn durmuş bilen adamlar daşky gurşaw bilen has ýakyn aragatnaşykda bolýarlar, şonuň üçin lukmançylyk ulgamyny we mekdep ulgamynyň gurşawyny has sagdyn ýagdaýda saklamalymy?Jogap: antibakterial gurşaw çeşmeden - antibakterial plastinkadan başlamaly.Her kimiň "saglyk, daşky gurşawy goramak we antibakterial" islegini kanagatlandyrmak üçin Huameii, Hytaýda ses siňdiriji tagtanyň öňdebaryjy markasy hökmünde täze önümleri yzygiderli ösdürýär we esasy funksiýalaryny saklamak esasynda täze antibakterial funksiýalaryny kämilleşdirýär. ses siňdiriji we ses azaldýan önümler.

Kümüş ion 99% antibakterial häsiýetler
Uzak wagtlap işleýän kümüş ion antibakterial tehnologiýasy ulanylandan soň, hassahanalarda we mekdeplerde giňden ýaýran Stafilokokk aureusynyň we Escherichia coli antibakterial tizligi laboratoriýa şertlerinde 99% -e çenli ýokarlanýar.
Çyglylyga garşy güýçli çyglylyga garşy faktor
Güýçli çyglylyga, täsirli çyglylyga we çişmä garşydyr.

Hakykatdanam, bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Islendik talaplary kanagatlandyrmak üçin şahsy hünärmenimiz bar, gözlegleriňizi ýakynda kabul ederis diýip umyt edýäris we geljekde siziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligimize umyt baglaýarys.Guramamyza göz aýlamak üçin hoş geldiňiz.


Iş wagty: -20anwar-11-2023