Arkaýyn bolanda hemme zat üýtgeşik bolar

Sesi eşidilýän energiýa tolkuny people Adamlaryň beden we akyl saglygyna ýaramaz täsir edip biler , Ses siňdiriji materiallar ses tolkunlarynyň şöhlelenmesini azaldyp, atmosferany rahat saklap biler.

20 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýamyz ses siňdiriji materiallary gözlemek we öndürmek bilen meşgullanýar.
Ses siňdiriji materiallarymyz bar: süýümli aýna 、 gaýa ýüň.Olarda gowy ýylylyk izolýasiýasy, ýangyndan goramak funksiýasy bilen gaty gowy ses siňdiriş öndürijiligi bar.

“Hil-gönükdirilen, yhlasly hyzmat” ýörelgesine eýerip, kompaniýa durmuşyň ähli gatlaklaryndan giňden kabul edildi.Şandong Senagat we Söwda Dolandyryşy tarapyndan "Şandong şertnamasyna boýun egýän we karzy ýerine ýetirýän kärhana" "Şandong Senagatyň iň gowy on markasy" .ation, ýangyndan goramak funksiýasy hökmünde birnäçe gezek baha berildi.

2000-nji ýylda ISO9001 hil dolandyryş ulgamynyň we ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamynyň kepilnamasyndan geçdi;Koreýanyň (KFI) iň ýokary ýangyndan goramak şahadatnamasyny aldy;Fireewropanyň standart ýangynyň öňüni alyş we synag sertifikaty, we siňdiriş synag sertifikaty.

Geljekde özümizi R&D innowasiýalaryna we ses siňdiriji materiallary ösdürmäge bagyş ederis.


Iş wagty: -anwar-09-2023