Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

Quietuwaşlyk bolanda hemme zat üýtgeşik bolar
Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.

Ses tolkunynyň belli bir gurşawdan geçmegi ýa-da belli bir gurşawyň üstüne atylmagy, ses energiýasynyň peselmegi we beýleki energiýa öwrülmegi ses siňdirişi diýilýär.Aýna süýümi çalşyp bolmajak ses siňdirişi we ýylylyk izolýasiýa häsiýetleri bilen ajaýyp emeli organiki däl süýümdir.Süýümli aýna akustiki potolok, otagdaky sesleri gaty gowy siňdirip bilýän we otagda iň oňat öwrülişik effektini, ýagny otagda iň gowy dil kesgitlemesini gazanyp bilýän daşdan ýasalan potolok.Has köp akustiki dizaýnerler üçin ýapyk potolok materialyna öwrüldi.
Gowy meseläňiz bar bolsa, nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, dogry ýer tapdyňyz.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

habarlar
habarlar2

Müşderimize iň gowy hyzmaty we önümleri hödürlemek üçin ajaýyp gözleg topary, berk QC topary, ajaýyp tehnologiýa topary we gowy hyzmat satuw topary bar.Ikimiz hem öndüriji we söwda kompaniýasy.

Öz zawodlarymyz bar we material üpjün etmekden we öndürmekden satuwa çenli professional önümçilik ulgamyny, şeýle hem hünärmen R&D we QC toparyny döretdik.Elmydama özümizi bazar meýilleri bilen täzeläp durýarys.Bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we hyzmat hödürlemäge taýýar.
Size ýokary hilli we ynandyryjy hyzmat ederis!


Iş wagty: 15-2023-nji fewral